Original Article

Effectiveness of A Single Dose of Epidural Morphine for Postpartum Perineal Pain: A Randomized Controlled Trial

Mao Mao, Zhaohui Wang, Caijuan Li, Nan Wang, Shanwu Feng, Shiqin Xu, Xiaofeng Shen, Xian Wang
1-6